INTERNATIONELL LITTERATUR I URVAL


Fibromyalgi
Eva Bojner Horwitz

Fibromyalgi är en sjukdom som debatterats flitigt under många år. Många personer med fibromyalgi får inte rätt diagnos trots typiska smärtor på grund av okunskap. De kan ha gått med smärtor i åratal, innan de väl får sin diagnos. Boken riktar sig till dem som har fibromyalgi eller annan stressrelaterad ohälsa där smärta är ett vanligt symtom. Även till alla som vill lära sig mer om vad fibromyalgi är och hur man kan hantera sjukdomen. Här finns råd och rekommendationer till behandling och rehabilitering samt några fallbeskrivningar. Utgiven på ICA bokförlag 2007.

Dans på gränsen. Demensdrabbades kommunikation i dansterapi
Krister Nyström

I sin doktorsavhandling undersökte Krister Nyström på vilket sätt dansterapi kan främja kommunikationen hos personer som råkat ut för talnedsättningar, afasi, p.g.a. demens. Efter att ha videofilmat en grupp insjuknade äldre analyserades materialet med avseende på initiativ, synkronitet och rörelsefantasi, parametrar som framstod som särskilt intressanta i sammanhanget. Nyström visar hur demenssjuka personer kan tillgodogör sig det dansterapeutiska arbetssättet när det anpassas till deras speciella behov. Den övergripande slutsatsen är att personer med demens kan utnyttja en rad kommunikationsmedel, och att sammansatta verbala och icke-verbala uttryck används för att nå ut till andra. Tvärt emot den gängse uppfattningen om demenssjuka personers kommunikation visar Nyström den vara såväl adekvat, nyansrik som mångfasetterad i dansterapikontexten.

Danslek med rörelsehindrade barn: att uppleva och uttrycka känslor i dans
Erna Grönlund

Danslek – vad är det? Är danslek ett alternativ till sjukgymnastik? Kan man använda dans i behandlingsarbetet med rörelsehindrade barn? Hur utvecklas det rörelsehindrade barnet i dansleken? Dessa och många andra frågor diskuterar Erna Grönlund i den här boken. Hon lägger tyngdpunkten på det praktiska arbetet med en ingående beskrivning av diagnostisering, programplanering och med många exempel som belyser metoder och arbetsätt. Avsikten med boken är att de uppslag och idéer som skall inspirera vuxna att våga dansa med rörelsehindrade barn. Erna Grönlund är dansterapeut och professor i danspedagogik och var initiativtagare till dansterapiutbildningen vid Danshögskolan i Stockholm. Utgiven på Natur och kultur 2010

Dansterapi
Erna Grönlund

Traumatiska händelser som inträffar tidigt i livet kan sätta sina spår i kroppen. I dansterapin använder man rörelse, dans och rytm för att komma åt och bearbeta sina upplevelser. Också ordet har sin plats. Man utgår från att kropp och själ samverkar. Den här boken är en introduktion till dansterapin. Här beskriver Erna Grönlund hur dansterapi kan vara till hjälp då verbala terapier inte räcker. Sedan redovisar hon kortfattat för dansterapins historiska och teoretiska bakgrund. Med hjälp av praktiska exempel illustreras dagens dansterapeutiska tekniker. Slutligen diskuteras skillnaden mellan danspedagogik och dansterapi. Utgiven på Natur och kultur 2002.

Dansens helande kraft
Monika Thelin

Om vi inte har tillgång till ord som har en känslomässig förankring kan vi använda oss av dansen för att nå kontakt med vårt inre. Dansterapeuten använder sig av det talade språket men lika viktigt är lyssnandet till kroppsliga signaler och uttryck. Boken riktar sig till en intresserad allmänhet och till praktiserande personer i psykoterapi och närgränsande områden. Den omfattar både teori, metod och tre längre dansterapi-berättelser som avslutas med att personerna skriver om sina upplevelser av terapiprocessen. Utgiven på Carlsson 2008.

Alla dessa rum
Karin Thulin

Att vara skapande i sitt liv, antingen genom sitt sätt att leva och/eller genom konstnärliga uttryck, är en väg att utveckla sitt självförtroende. Vad är då kreativitet? Och vad menas med att vara kreativ i sitt liv? Kan ett möte med en annan människa vara kreativt? Detta är centrala frågor i dansterapeuten Karin Thulins bok. Hon skriver om vikten av att vara medveten om sin kropp på ett inre plan, om känslors inverkan på kroppen, om andningens betydelse och muskelspänningens påverkan på vår hållning och hur vi rör oss. Utgiven på Carlsson 2007.

E-post: styrelsen@dansterapi.info, Postgiro: 638 421-8.