AUKTORISATION


Dans- och rörelseterapiföreningen, DMT Sverige har utarbetat kriterier för vilka vägar som kan tas för att, av föreningen, bli auktoriserad dans- och rörelseterapeut. Idag finns ingen legitimationsgrundande utbildning till dans-och rörelseterapeut i Sverige. Yrket förutsätter att du redan har en grundutbildning inom ett relevant område.

Traditionellt har utbildningar till de konstnärliga terapiformerna, däribland dans- och rörelseterapi, innehållit teori, klientarbete och handledning som motsvarat en grundläggande utbildning i psykoterapi. Idag ser det av olika skäl annorlunda ut, bland annat eftersom grundutbildningar i psykoterapi inte längre är statligt reglerade. Det är av stor vikt att utövare av dans- och rörelseterapi har minst grundläggande kunskap inom psykoterapi, därför är det ett av kraven för att bli auktoriserad.

Dans- och rörelseterapiföreningen, DMT Sverige har som målsättning att följa de europeiska standardkriterierna för vad en utbildning till dans- och rörelseterapeut bör innehålla. Läs mer om dessa här; https://eadmt.com/education/training-standards-criteria. Tillsvidare arbetar vi utifrån de förutsättningar som råder i Sverige för att hålla dans- och rörelseterapin levande som en aktiv, kvalitetssäkrad och högst verksam metod under utveckling. Detta innebär att kriterierna kan komma att justeras.

AUKTORISATIONSKRITERIER FÖR DANS-OCH RÖRELSETERAPEUTER I SVERIGE

Kriterierna ses över årligen och ska betraktas som riktlinjer för absolut minimikrav. Alla punkter nedan behöver styrkas med bifogade vidimerade intyg av minst två av varandra oberoende personer.

Dans- och rörelseterapeutisk kompetens enligt något av följande:

  • Genomförd utbildning till dans- och rörelseterapeut från Danshögskolan/Dans- och Cirkushögskolan eller tidigare svensk likvärdig utbildning.

ELLER

  • Utbildad dans- och rörelseterapeut från annat land som har godkänts efter granskning av auktorisationsrådet.

ELLER

  • Genomförda kurser från Karlstads universitet; Grundkurs i dans- och rörelseterapi (DMT) 15 hp samt Påbyggnadskurs i dans- och rörelseterapi (DMT) 30 hp, sammantaget 45 hp. För mer information om behörighetskraven till påbyggnadskursen läs här: https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/DAADT2. Utöver detta krävs ytterligare dokumenterad erfarenhet av dans som konstnärligt och skapande uttryck. Exempel; universitetskurser om minst 30 hp eller motsvarande danskunskap. (för tips på relevanta kurser kontakta föreningen).

För att bli auktoriserad behöver du utöver ovan utbildning dessutom ha:

Grundläggande utbildning inom psykoterapi

(Denna kompetens ingår i några av de äldre svenska utbildningarna till dans – och rörelseterapeut).

Helst med psykodynamisk, relationell, integrativ eller existentiell inriktning (motsvarandebedömning kan göras).

Yrkeskompetens – klientarbete och handledning

(Denna kompetens ingår i några av de äldre svenska utbildningarna till dans – och rörelseterapeut).

  • Erfarenhet av klientarbete inom DMT om minst 160 timmar. För auktorisation räknas längre och kortare individualterapier liksom längre och kortare gruppterapier
  • Handledning om minst 40 timmar. Handledaren väljs efter behov men ska vara erfaren dans- och rörelseterapeut med minst 5 års erfarenhet av arbete med dans-och rörelseterapi. Handledaren intygar handledning, antal klienter och klienttimmar. Av intyget ska handledarens kompetens tydligt framgå
  • Handledning kan ske i grupp tillsammans med andra, det är då fortfarande 40 timmar handledning per person som gäller. Dvs. du ska personligen få 40 timmar handledning, du kan inte räkna in de övriga i gruppens tid
  • Om möjligt ser vi gärna att handledaren inte varit lärare vid kurserna på Kau

Egenterapi

För den som söker auktorisation som dans- och rörelseterapeut gäller i normalfallet att den ska ha genomgått minst 20 timmar egen dans- och rörelseterapi hos auktoriserad dans- och rörelseterapeut eller motsvarande (till exempel psykoterapeuter/terapeuter som använder dans och rörelse som integrerad del i processen). Vi rekommenderar att terapeuten inte är lärare vid kurserna på Kau om terapin sker under utbildningsperioden.

Mejla din ansökan till styrelsen@dansochrorelseterapi.se

Ha med en tydlig rubrik i ämnesraden att det gäller ansökan gällande auktorisation.

Några förslag på handledare:

Anette Lönell:

http://www.dansterapicentrum.se/om-annette-l%C3%B6nnell-33847774 (Länkar till en externa sida.)

Maria Lejdeby på Tavastklinken:

http://www.tavastkliniken.se/verksamheten-21673810 (Länkar till en externa sida.)

Francine Lee Mirro – Finer

https://halsanshusstockholm.se/terapeuter/kroppsterapeuter/francine-lee-mirro-finer/ (Länkar till en externa sida.)

Mirjam Groscher Schildt:

https://halsanshusstockholm.se/terapeuter/samtalsterapeuter/mirjam-grocher-schildt-2/ (Länkar till en externa sida.)

Birgitta Härkönen- Smidhammar:

https://www.livus-psykoterapi.se/ (Länkar till en externa sida.)