ETISKA RIKTLINJER


Etiska riktlinjer

Yrkesverksam dans- och rörelseterapeut som är medlem i Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige ska arbeta utifrån dessa riktlinjer som är antagna av föreningen 2020.

Etiska grundprinciper

Dans- och rörelseterapeutens arbete vilar på principen om människors lika värde, humanistiska och demokratiska ideal samt respekt för både klientens och dansterapeutens integritet.

Dans- och rörelseterapeutens professionalitet

Terapeuten håller sig orienterad om kunskaps- och teoriutvecklingen inom sitt yrkesområde samt strävar efter att utveckla sin kompetens. Terapeuten är också öppen för forskning och utvecklingsarbete inom yrkesområdet.

Terapeuten klargör sin egen yrkesmässiga kompetens inför klienter, uppdragsgivare och samarbetspartners.

Terapeuten respekterar kollegors och andra yrkesgruppers särskilda kompetens, skyldigheter och ansvar samt konsulterar annan sakkunskap då så erfodras.

Terapeut som uppfattar att en kollega inte arbetar enligt gällande etiska riktlinjer tar i första hand upp det med kollegan och, vid behov, med föreningens styrelse.

Terapeuten arbetar för att skapa och vidmakthålla ett förtroende från allmänheten för dans- och rörelseterapi (DMT) och dans – och rörelseterapeuters yrkeskunskap.

Terapeuten klargör vid offentliga framträdanden om hen representerar sig själv, sitt yrke, sitt förbund/förening eller företag.

Om terapeuten använder patientmaterial i utbildning, forskning, litteratur eller i uttalanden till media ska patientens tillstånd skriftligen inhämtas. Materialet ska avidentifieras så att patientens identitet skyddas.

Ramar för dans- och rörelseterapeutisk verksamhet

Dans- och rörelseterapi (DMT) är i grunden en psykoterapeutisk metod. Ramarna för DMT kan därför likställas med gängse ramar för annan psykoterapeutisk verksamhet.

I samband med att kontrakt görs upp redogör terapeuten för vad DMT innebär; ömsesidighet i den terapeutiska relationen och respektive ansvarsområden. Terapeuten klargör vidare terapins frekvens, längd, kostnad, vad som gäller vid återbud, ledighet och avslutning.

Terapeuten informerar klienten om sekretess och eventuell förekomst av handledning.

Terapeuten ska vara medveten om klientens beroendeställning och inte utnyttja denna.

Terapeuten ska ha en medvetenhet om syfte och samtycke när fysisk kontakt och beröring används i det dans- och rörelseterapeutiska arbetet.

Terapeuten upprättar dokumentation/journalanteckningar enligt GDPR och gällande praxis för respektive arbetsplats. Journalhandlingar ska hanteras under sekretess och rådande lagstiftning.

Om terapeuten avbryter terapin i förtid medverkar hen till att klienten hittar en acceptabel lösning.

Praktiska överväganden

Dans- och rörelseterapeuten bör se till att verksamheten är försäkrad för eventuella olycksfall, stämningar och skadeståndskrav.

Dans- och rörelseterapeuten tar ansvar för sin psykiska och fysiska arbetsförmåga och ska gå i handledning, om hen inte själv är legitimerad psykoterapeut, samt ta konsultation om så krävs.

Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige verkar för en kvalitetssäkring av dans – och rörelseterapeuter på följande vis:

Utbildning

Dans- och rörelseterapeut som vill bli yrkesmedlem i Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige behöver få sin utbildningsgång godkänd av föreningens styrelse. Styrelsen har formulerat särskilda standardkriterier för svenska dans – och rörelseterapeuter. Föreningen har, på lång sikt, som mål att följa den europeiska föreningens (The European Association of Dance Movement Therapy, EADMT) standardkriterier för vad som krävs för utbildningsnivå för att få arbeta som dans -och rörelseterapeut. Det är Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige bedömer ansökningar om att bli auktoriserad dans – och rörelseterapeut, kriterier för auktorisering specificeras på föreningens hemsida.

Kompetens

Dans- och rörelseterapeuten behöver vidmakthålla och vidareutveckla sin kompetens. Dans- och rörelseterapeuten bör ha en öppenhet för vidareutbildning i form av litteraturstudier, deltagande i kurser, workshops, kongresser och konferenser. Att dessutom vara öppen för att ägna sig åt egen dans och kreativ rörelse är av värde. Tillhörighet i en intresseförening, deltagande i en dansgrupp eller forskningsprojekt är andra exempel på sätt att behålla och vidareutveckla yrkeskunskaper. Att dans- och rörelseterapeuten har tillgång till konsultation samt möjlighet att återuppta egen psykoterapi är andra kompetens- och kvalitetssäkrande åtgärder som föreningen rekommenderar.

Etiska riktlinjer

Dans- och rörelseterapeut som är yrkesverksam och medlem i  Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige följa de etiska riktlinjer som antagits av föreningen.

Klagomål

Patienter eller klienter med klagomål kan vända sig till Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige. Föreningen arbetar för att förebygga problem, följa upp klagomål samt ställa till rätta, men kan inte utdöma skadestånd.